Centralno grijanje Tuzla
 • 12/04/2022
 • update@fmm.ba
 • 0

Povečanje energetske efikasnosti

Daljinski sistem grijanja u ovakvom obliku je u eksploataciji 27 godina, a pojedini dijelovi toplinske mreže su stari i preko 35 godina. Dotrajalost ovog dijela mreže je trenutno naveći problem u eksploataciji sistema jer su vrlo česti kvarovi koji iziskuju velika sredstva za djelomičnu sanaciju.

Svakako da su i ratne posljedice ubrzale “starenje” sistema jer se u posljednjih 15 godina nije radilo na investicionom održavanju sistema zbog nedostatka sredstava iz naplate / amortizacija /.
Studija energetske efikasnosti sistema daljinskog grijanja (u daljnjem tekstu SDG) grada Tuzle obrađuje sistem daljinskog grijanja od izvora toplinske energije u TE Tuzla do toplinskih podstanica u priključenim objektima na SDG (primarni krug toplinske podstanice i kriva grijanja na sekundaru).

Studija energetske efikasnosti SDG grada Tuzle se radi u 4 (četiri) studijska separata i to:

 1. Studijski separat – knjiga I, koji će obraditi 36 kompakt toplinskih podstanica priključenih na daljinski nadzor i upravljanje SDG grada Tuzle;
 2. Studijski separat – knjiga II, koji obrađuje toplinske podstanice sa ugrađenim elektronskim regulatorima daljinskog grijanja kao TP-05 i TP-03;
 3. Studijski separat – knjiga III, koji obrađuje toplinske podstanice kompakt izvedbe sa ugrađenim elektronskim regulatorom grijanja kao što su Danfoss ECL 300, ECL 200 i ECL 100, Simens i dr.;
 4. Studijski separat – knjiga IV, koji obrađuje toplinske podstanice izmjenjivačkog tipa u kojima nema elemenata regulacije primarnog i sekundarnog kruga ili su neispravni. Kod ovog tipa podstanica posebno obraditi tri skupine toplinskih podstanica i to:
  • Toplinske podstanice u vlasništvu i sistemu upravljanja od strane poduzeća ”Centralno grijanje” d.d. Tuzla;
  • Toplinske podstanice u vlasništvu Tuzlanskog kantona (objekti i ustanove obrazovanja, zdravstvene ustanove , kulturne ustanove, sportske ustanove i sl.) i
  • Toplinske podstanice u vlasništvu privrednih subjekata

Studija energetske efikasnosti sadrži sljedeće faze:

1. Analiza postojećeg stanja

Ova faza treba da obradi postojeće stanje kroz proračune potrošnje objekata priključenih na SDG grada Tuzle, termovizijsko snimanje objekata, utvrđivanje stvarnih koeficijenata toplinske energije kroz zidove i staklene površine.
Osim toga, treba obraditi postojeće stanje SDG koristeći rezultate implementacije 1. Faze projekta ”Termis” i rezultate komisije za analizu SDG grada Tuzle koju rade TE Tuzla i ”Centralno grijanje” d.d. Tuzla za period sljedećih 3-5 godina.

2. Smjernice i ciljevi

Na osnovu analize postojećeg stanja iz tačke 3.1. potrebno je dati smjernice i ciljeve studije energetske efikasnosti SDG grada Tuzle od izvora toplinske energije do toplinskih podstanica (primarni krug toplinske podstanice i kriva grijanja na sekundarnoj strani sa obrazloženjem istih.

Program mjerenja utroška toplotne energije prema stvarnoj potrošnji

U skladu sa:

 • zahtjevima iz Bijele knjige Evropske Unije,
 • direktivama Evropske Unije,
 • Zakonom o zaštiti potrošača u B i H,

“Centralno grijanje” intenzivno radi na realizaciji programa uvoženja mjerenja toplotne energije prema stvarnoj potrošnji. Projekat obuhvata ugradnju kumulativnih mjerača utroška toplote na nivou zgrada, odnosno ulaza. Troškovi grijanja obračunavaće se prema stvarnoj potrošnji u objektu, omogućiće značajne uštede i usmjeriti svakog stanara da direktno utiče na iznos računa za grijanje.

Tehno-ekonomska optimizacija Sistema daljinskog grijanja

Uvođenje sistemskog rješenja nadogradnje programskog alata ”TERMIS”, koji se sastoji od softverskog paketa za rad u realnom vremenu i optimizaciju temperature u potisu, te mjerne i regulacione opreme za daljinski nadzor i upravljanje komora.
Dugoročni cilj jeste sa uspostavljenim termohidrauiličnim modelom ispunjavati sljedeće zadatke:

 • kontinuirano ažurirati model sa strane razvojnog inženjera,
 • uraditi analizu funkcionisanja sistema sa prognozom za različita simulirana stanja za potrebe ekifasne informacijske podrške radu daljinskog nadzora i upravljanja,
 • nadgraditi sistem sa alatima za optimizaciju sistema daljinskog grijanja,
 • izvoditi kvalitetnija projektiranja rekonstrukcija i širenja sistema daljinskog grijanja, te daljinskog nadzora i upravljanja ”Centralnog grijanja” d.d. Tuzla ,
 • podignuti nivo stručnih znanja unutar preduzeća,
 • poboljšati kvalitetu rada i podići nivo usluga,
 • praćenje termohidrauličnih parametra na osnovi analize podataka i prognoziranja stanja sistema, što će biti omogućeno sa simulacijama na osnovu uspostavljenog termohidrauličnog modela, koji radi na bazi realnih podataka iz SCADA sistema.

Komisija za analizu Sistema daljinskog grijanja

07.10.2009. godine formirana je zajednička komisija za analizu sistema daljinskog grijanja od predstavnika TE Tuzla i ”Cetralno grijanje” d.d. Tuzla. Članovi komisije su:

 1. Hodžić Hajrudin, dipl.ing.maš., ”Centralno grijanje” d.d. Tuzla
 2. Dugonjić Mulaga, dipl.ing.maš., TE Tuzla
 3. Karabegović Amer, dipl.ing.str., ”Centralno grijanje” d.d. Tuzla
 4. Fazlić Jasenko, dipl.ing.maš., TE Tuzla
 5. Arslanagić Azim, dipl.ing.maš., ”Centralno grijanje” d.d. Tuzla
 6. Avdić Hamdija, dipl.ing.maš., TE Tuzla.

Djelokrug rada komisije u skladu sa gore navedenim dopisom je slijedeći:

 1. Snimak aktuelnog stanja objekata izvora i distribucije toplinske energije i analiza istog;
 2. Analiza postojećeg stanja sistema daljinskog grijanja grada Tuzle sa aspekta trenutnog instaliranog kapaciteta toplinskog konzuma;
 3. Analiza  trenutnih i projektovanih hidrauličkih parametara sistema daljinskog grijanja grada Tuzle i to:
  • Prag TE “Tuzla” sa primarnom stanicom za cirkulaciju mrežne vode;
  • magistralni vrelovod sa glavnim vrelovodnim ograncima;
  •  sadašnje trenutno rješenje priključenja sistema daljinskog grijanja grada Lukavca;
 4. Projekcija priključenja objekata na sistem daljinskog grijanja za period 3-5 godina (novi objekti u gradu Tuzli, priključenje MZ Šički Brod, MZ Bukinje i dr.);
 5. Na osnovu gore navedenih analiza dati smjernice i  preporuke za  snabdjevanje toplinskom energijom grada Tuzle sa mogućim zahvatima na sistemu daljinskog grijanja u periodu do 2014. godine

Nakon sveobuhvatne analize sistema daljinskog grijanja grada Tuzle (izvor u TE i distribucijska mreža) komisija je jednoglasna da se potrebe za toplinskom energijom gradova Tuzle i Lukavca mogu zadovoljiti za sljedeći period 3-5 godina uz sve pretpostavke koje su iznesene u izvještaju.

Osim toga što bi se riješilo pitanje snabdijevanja grada toplinskom energijom za narednih 3-5 godina, ovakav pristup može jako puno pomoći u sagledavanju pitanja dugoročnog snabdijevanja grada toplinskom energijom jer se isto nameće kao jedno od važnijih pitanja prilikom izrade prostornog plana općine Tuzla za period do 2026. godine, uzimajući u obzir moguće širenje sistema daljinskog grijanja.

Jedan od najvažnijih zaključaka ove komisije je da TE Tuzla trenutno ima kapacitete za proizvodnju toplinske energije koja može zadovoljiti potrebe grada Tuzle za period do 2016, osnosno 2018. godine, što sigurno zavisi od rada blokova 3 i 4 i izgradnjom njihovog zamjenskog kapaciteta. Uz male rekonstrukcije iz TE Tuzla se može dobiti 394 MW toplinske energije režima vrele vode 145/75°C.

Implementacija I faze programskog alata „TERMIS“

Urađena je i analiza sistema daljinskog grijanja dobivena implementacijom software-skog alata ”Termis” koju je ”Centralno grijanje” d.d. Tuzla radila u periodu 2007-2009. godine. Urađena je kalibracija sistema daljinskog grijanja na osnovu mjerenja u periodu mart-april 2009. godine. Analizom su obrađena tri moguća scenarija na sistemu daljinskog grijanja a sve u cilju analize postojećeg stanja i predviđanja mogućih proširenja mreže sistema daljinskog grijanja do 2011. godine i njihov utjecaj na sistem daljinskog grijanja. Iz analize se moglo vidjeti da postojeći sistem daljinskog grijanja još uvijek nije detaljno analiziran i da u istom postoji određena rezerva što se tiče i kapaciteta a i hidraulike.

Prezentirano je:

 1. Rezultati kalibracije na osnovu mjerenja;
 2. Mogući zahvati na sistemu daljinskog grijanja u TE Tuzla;
 3. Moguće mjere na regulaciji podstanica u vlasništvu Tuzlanskog kantona (škole i veliki javni objekti) i
 4. Planirana proširenja do 2011.