Centralno grijanje Tuzla
  • 12/04/2022
  • update@fmm.ba
  • 0

Osnivač preduzeća JP Centralno grijanje dd Tuzla je općina Tuzla sa ciljem da preduzeće vrši zagrijavanje lokalnih stambenih jedinica. Način osnivanja preduzeća i obavljanjem djelatnosti od opšteg interesa svrstava ovo preduzeće u kategoriju Javnih preduzeća. Poslovanje Javnog preduzeća obavezuje:

  • obezbjedjivanje trajnog obavljanja djelatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljenja potreba korisnika  proizvoda i usluga, odnosno obezbjedjenje    kontinuiranog snadbijevanja vrelom vodom područje grada Tuzle sa ciljem zagrijavanja stambenih jedinica
  • razvoj i unapredjenje obavljanja djelatnosti od opšteg interesa
  • obezbjedjivanja tehničko – tehnološkog i ekonomskog jedinstva sistema i uskladjenosti njegovog razvoja
  • ostvarivanje drugog zakonom utvrdjenog interesa

Shodno obavezama veličina preduzeća je i definisana prema potrebama grada Tuzle za toplinskom energijom. Poslovi mimo osnovne djelatnosti nisu predvidjeni za obavljanje, što je obezbijedilo optimalno kreiranju preduzeća u smislu radne snage i njegovu održivost na tržištu.

Od samog početka Centralno grijanje je trebalo biti zaduženo za razvoj vrelovodne i toplovodne mreže zaključno sa podstanicom. Nažalost Centralno grijanje nikad nije  imalo eskluzivno pravo projektovanja i izvodjenja kompletne infrastrukture grijanja. Dosadašnje probleme ovakvih oblika preduzeće je uspjevalo da riješi, ali je svoje pravce usmjerilo na pridobijanje kompletnog razvoja i izvodjenja cjelokupne toplifikacije na području grada Tuzle. Ovakvim načinom obezbijedilo bi se da se u svim toplifikacijama primijene isključivo tehnička metodologija, a manje politička metodologija razvoja toplifikacije. Centralno grijanje ima stručni i tehnički kadar da razvoj toplifikacije može voditi u cjelosti za cijelo područje grada Tuzle i šire. Ovaj potencijal je ostvaren nakon dugogodišnjeg postojanja i rada firme. Cjelokupno stečeno znanje se uspjelo zadržati u okviru preduzeća te je sistematično prenošeno na nove i mladje kadrove.

Vrelovodne instalacije

Distribucija vrele vode iz Termoelektrane Tuzla do podstanica vrši se putem vrelovodne instalacije koja se u principu može podijeliti na dva nivo:

  • magistralni vrelovod
  • vrelovodni ogranci

Nazivni temperaturni režim vrelovodne instalacije je 130/60°C i nazivnog pritiska do 25 bara. Sistem je zatvorenog oblika, odnoso sva isporučena vrela voda iz TE Tuzla nakon predaje energije po pojedinim podstanicama se ponovo vraća u TE Tuzla.

Savremeni sistemi grijanja u svijetu i okruženju imaju tendenciju razvoja vrelovodnih mreža što bliže korisnicima, odnosno da samih stambenih jedinica. Ovakav način obezbjedjuje smanjenje gubitaka na distributivnoj mreži i daje mogućnost većih ušteda u isporukama toplinske energije. Ovo predstavlja jedan od prioriteta savremenih sistema grijanja, a to je da se ostvari funkcija zagrajavanja objekata uz što manju potrošnju toplinske energije.

Toplinske podstanice

Toplinske podstanice predstavljaju energetske objekte koji imaju funkciju da izvrše transmisiju toplotne energije putem izmjenjivača sa vrelovodne na toplovodnu stranu i proslijede je dalje do korisnika. Kvalitet podstanice mora da zadovoljava visoke tehničke uslove da bi navedeni prenos toplote imao što bolji koeficijent iskorištenja. Osim toga podstanica mora da ima dobru upravljačku funkciju iz razloga da korisnicima obezbijedi potrebnu količinu toplinske energije. Regulacija u toplinskim podstanicama obezbjedjuju osim toga mogućnost štednje toplinske energije za samog korisnika i to putem različitih režima rada. Sve ovo je usmjereno na zadovoljenje današnjeg izuzetno zahtjevni korinsnika.

Kućne instalacije

Principjelno kućne instalacije su izvedene kao dvocijevni ili jednocijevni sistemi. Predvidjeni su da dovedu toplinsku energiju do samih korisnika. Izvodjenje instalacija trebaju da budu uradjene u skladu sa projektnom dokumentacijom jer jedino će tada obezbijediti svoju funkciju. Ovaj dio instalacija od uvodjenja Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (“Službene novine Tuzlanskog kantona” br.14/15) pripale su samim korisnicima, i o njihovoj ispravnosti se brinu sami korisnici i njihovi upravitelji. Bez obzira na ovakav odnos zakona u ovoj oblasti djelatnici Centralnog grijanja uz stalan kontakt sa upraviteljima i korisnicima pokušavaju pomoći korisnicima pri otklanjanju eventualnih kvarova na njihovim instalacijama. Ovakav stav je našao na razumjevanje i pohvale kod naših korisnika, tako da u svakom slučaju imamo ZADOVOLJNOG KORISNIKA.