Centralno grijanje Tuzla
  • 12/04/2022
  • update@fmm.ba
  • 0

„Centralno grijanje“ d.d. Tuzla je privredni subjekt organizovan kao dioničko društvo, koje obavlja djelatnost na području Grada Tuzla.

Društvo je nastalo podjelom pravnog lica Komunalna radna organizacija „KOMPRED“ Tuzla na četiri javna komunalna preduzeća (JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla, JKP „Komunalac“ Tuzla, JKP „Centralno grijanje“ Tuzla i JKP „Pogrebne usluge“ Tuzla), na osnovu odluke Skupštine opštine Tuzla broj: 01/1-017-5 od 22.12.1989. godine.

Skraćeni naziv Društva: „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla;

Sjedište Društva je u ul. Krečanska br. 1, 75000 Tuzla.

Osnovna djelatnost Društva je distribucija toplotne energije na području Grada Tuzla, a koja je kao komunalna djelatnost „snabdijevanje toplotnom energijom – proizvodnja i disitribucija toplotne energije“, Odlukom o komunalnim djelatnostima broj: 01-23-9538-2007 od 29.10.2007. godine („Službeni glasnik općine Tuzla“ broj: 9/07, 11/11, 4/13, 2/14, 3/16, 2/17, 13/18 i 6/19) povjerena Društvu od strane Općine Tuzla.

Prema Obavještenju o razvrstavanju prema klasifikaciji djelatnosti djelatnost Društva razvrstana je u šifru 35.30 – Proizvodnja i snabdjevanje parom i klimatizacija.

Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava, kao organi upravljanja i Odbor za reviziju.

Unutrašnje ustrojstvo Društva je određeno Statutom, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova, te drugim internim aktima Društva.