Centralno grijanje Tuzla
  • Odluka o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik grada Tuzla“, broj 09/07, 11/11, 04/13, 02/14, 03/16, 02/17, 13/18, 06/19, 08/19, 01/20 i 10/20) i
  • Odluka o snabdijevanju Grada toplotnom enenrgijom („Službeni glasnik grada Tuzla“, broj 10/17, 11/17 i 1/19)
  • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla o utvrđivanju cijene usluge grijanja po m² i cijene usluge grijanja po MWh broj 01-14-7744-2009 („Službeni glasnik Općine Tuzla“ broj 13/09)
  • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla o utvrđivanju cijene usluge grijanja po m² i cijene usluge grijanja po MWh broj 01-14-7744-2009 („Službeni glasnik Općine Tuzla“ broj 13/09)
  • Odluka o kriterijima i uslovima utvrđivanja novčane naknade koju plaćaju novi korisnici toplotne energije za angažovanje kapaciteta sistema daljinskog zagrijavanja ili za povećanje angažovanosti kapaciteta grijanja („Službeni glasnik grada Tuzla“, broj 2/04, 5/18, 1/19 i 2/20)
  • Odluka o davanju saglasnosti na Plan proširenja postojećih zona toplifikacije sistema daljinskog grijanja na području Grada Tuzla („Službeni glasnik grada Tuzla“, broj 11/19)